Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Har du kontroll på din OVK-besiktning i Stockholm?

Alla svenska fastigheter skall enligt lag genomgå en OVK-besiktning i Stockholm. För att kunna göra rätt behöver man därför rätt kunskap. Här kommer information!

En fastighets ventilationssystem är helt väsentligt för att själva fastigheten och de personer som vistas i den ska må bra. Tyvärr är just ventilation inte något som man omedelbart ser är trasigt eller fungerar undermåligt. Samtidigt får det stora konsekvenser om ventilationen inte fungerar, eller fungerar dåligt. Det handlar om att inte få optimal ekonomi vad gäller energiåtgång. Det handlar om hälsa för människor och djur. Ett dåligt fungerande system medför dåligt cirkulerande luft med fel temperatur. Ett ventilationssystem som hackar sig fram medför också ett flertal hälsorisker, såsom allergier, huvudvärk och trötthet. Här finns bakgrunden till att staten infört en lag om obligatorisk ventilationskontroll, alltså OVK-besiktning i Stockholm.

Olika ventilationssystem kräver olika behörigheter

Olika fastigheter har också olika typer av ventilationssystem. Det kan handla om självdrag eller mekanisk frånluft eller frånluft med värmeåtervinning. Vid en OVK-besiktning i Stockholm måste besiktningsmannen ha rätt behörighet för rätt typ av ventilation. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet men fastighetsägaren är den som ska se till att en OVK-besiktning i Stockholm utförs. Beroende på vilken typ av verksamhet som utförs i lokalerna är det olika intervaller mellan OVK-besiktningarna. Handlar det om förskolor, skolor och vårdlokaler är intervallet tre år, flerbostadshus eller kontor likaså. Flerbostadshus med FX, FT eller FTX-ventilation ska ha 6 år mellan besiktningarna och en - eller tvåbostadshus besiktigas endast vid byggnationen eller vid en nyinstallation. Gamla protokoll bör finnas i din kommun.

Hur går en OVK-besiktning till?

När du hittat och bokat tid med ett företag som utför OVK-besiktningar kommer besiktningsmannen att kontrollera ett antal saker. Ventilationen skall inte innehålla föroreningar. Instruktioner och skötselanvisningar ska finnas lätt tillgängliga. Ventilationssystemet ska fungera på rätt sätt. Inspektionen innebär också att man kontrollerar om systemet överensstämmer med de bestämmelser som fanns då systemet installerades. Man kommer också att föreslå åtgärder som kan förbättra funktion och effektivitet hos ventilationen. När en OVK-besiktning i Stockholm är klar kommer ett intyg att utfärdas. Detta ska sättas upp på en väl synlig plats i fastigheten. Ett protokoll kommer också att upprättas. Ett exemplar går till fastighetsägaren och ett till kommunen. Upptäcks fel och brister är du som fastighetsägare skyldig att åtgärda dessa. Som alltid är det viktigt att du som fastighetsägare noga ser till att välja en bra och auktoriserad firma för eran OVK-besiktning.

12 Feb 2020