Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Fastighetsägare kommer inte undan OVK-besiktning i Göteborg

OVK-besiktning är en obligatorisk besiktning av ventilationssystem som måste utföras regelbundet i Göteborg. Fastighetsägaren ansvarar för att detta görs.

OVK är en förkortning som står för “obligatorisk ventilationskontroll”. Detta är en lagstadgad besiktning som måste genomföras regelbundet. Lagen gäller samtliga fastighetsägare i hela landet, och fastighetsägare i Göteborg kommer med andra ord inte undan OVK-besiktning. Den måste göras med jämna mellanrum, oavsett om man anser sig ha tid till det eller ej.

Syftet med en OVK-besiktning är att se till så att fastighetens ventilationssystem fungerar som det ska. Dålig ventilation riskerar annars att skapa bristfällig inomhusmiljö för de som bor och/eller vistas i fastigheten. Vid en OVK-besiktning går besiktningsmannen igenom samtliga delar av ventilationssystemet. Detta inkluderar tilluft, frånluft, kanaler, ventiler och aggregat. Samtliga delar ska fungera korrekt och uppfylla gällande regler och krav.

Efter besiktningen erhåller fastighetsägaren ett besiktningsprotokoll. I protokollet står angivet om det finns brister eller fel på ventilationssystemet och vilka åtgärder som därmed behöver göras. Notera att det är fastighetsägaren som ansvarar för att utföra dessa åtgärder. Som fastighetsägare bör man skapa utrymme i sin underhållsbudget för att reparera eller byta ut delar av ventilationssystemet när behov uppstår.

OVK-besiktning säkerställer god inomhusmiljö och förebygger hälsoproblem

Det går inte att komma runt att en OVK-besiktning kan innebära vissa utmaningar för fastighetsägare. Att åtgärda brister kan innebära höga kostnader. Det kan också vara en tidskrävande process att få sitt OVK-certifikat, om man inte vänder sig till en effektiv besiktningsman. Det kan löna sig att söka upp ett flertal besiktningsfirmor för OVK i Göteborg, och jämföra dessa gällande tillgänglighet och pris.

Det är viktigt att anlita en pålitlig och certifierad besiktningsfirma med stor erfarenhet av OVK-besiktningar i Göteborg. Om OVK-besiktningen inte utförs av en auktoriserad besiktningsman kan den visa sig ogiltig vid en kontroll från myndigheterna. Detta kan innebära ytterligare problem för fastighetsägaren. Och, inte minst, för de boende i fastigheten.

Regelbundna OVK-besiktningar gör att fastighetsägaren säkerställer att de boende har en god luftkvalitet inomhus. Detta kan förebygga eventuella hälsorisker för de boende, vilket torde ligga i alla fastighetsägares intresse i såväl Göteborg som alla andra svenska städer.

11 Aug 2023