Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Dags för OVK-besiktning i Stockholm

En hälsosam inomhusmiljö är inget vi kan undvara och strunta i. Sedan en del år tillbaka finns OVK-besiktning Stockholm. Alla lokaler ska besiktigas med jämna intervall för sund miljö.

Idag har vi rent generellt en hög standard på inomhusluft i landet. Till stor del beror detta på den obligatoriska ventilationskontroll (OVK) vi har sedan tidigt 1990-tal. Där har de regler vi har att följa skrivits ned. Lagen säger att alla fastigheter utom en- eller tvåfamiljshus ska omfattas. Beroende på vad byggnaderna används till är intervallen tre eller sex år.

Skolor, vårdlokaler och liknande ska besiktigas vart tredje år. Upptäcks några fel måste de åtgärdas inom sex månader. Flerbostadshus och kontorslokaler omfattas av samma regler, alltså treårsintervall om ventilationen är av FTX-typ. Skulle ventilationen istället vara av någon annan typ, som F, S eller FX, gäller dubbla intervallet, alltså sex år.

En hälsosam inomhusmiljö med OVK-besiktning

En OVK-besiktning kan enbart genomföras med auktoriserade besiktningsmän. Man går igenom ventilationen och kontrollerar halter av eventuella föroreningar, att ventilationssystemet faktiskt fungerar och att instruktioner för skötsel finns lättillgängliga. Allt noteras i ett protokoll. Behöver något åtgärdas skrivs detta ner i protokollet och måste åtgärdas inom sex månader.

Det är kommunens byggnadsnämnd som har ansvaret. Under besiktningen kan företag som genomför denna också komma med förslag till energieffektiviseringar. Dessa behöver inte genomföras men naturligtvis sparar du som fastighetsägare sköna slantar på sikt om du följer råden. Efter godkänd OVK-besiktning i Stockholm utfärdas ett intyg som ska sättas upp väl synligt i den aktuella lokalen. Läs mer om OVK-besiktning: https://www.ovkbesiktningstockholm.nu/

5 Oct 2021